Giới thiệu hệ thống

SonSexy.WTF
Hệ thống tools miễn phí

Danh sách các chức năng : Check live token, Check live UID, Get token, Đếm tin nhắn,...

Hoàn toàn free và không lưu token khi sử dụng.

ADMIN